Ogólne Warunki Świadczenia Usług Tłumaczeniowych za pośrednictwem witryny internetowej www.tsltranslator.eu

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Tłumaczeniowych, zwane dalej Regulaminem, określają ramowe warunki współpracy pomiędzy tłumaczami, oferującymi swoje usługi za pośrednictwem witryny www.tsltranslator.eu, zwanymi dalej Tłumaczami TSL, a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, zwanymi dalej Klientami, w zakresie usług, realizowanych przez Tłumaczy TSL na rzecz Klienta.
 2. Przedmiotem usług świadczonych przez Tłumaczy TSL w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a podlegających przepisom niniejszego Regulaminu, jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych lub korekty przetłumaczonych dokumentów, zwane dalej Zleceniem.
 3. Tłumacze TSL będą wykonywać swoje usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze standardami i praktykami przyjętymi na rynku.
 4. Tłumacze TSL świadczą swoje usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00.
 5. Komunikacja z Klientem odbywa się w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

§2
Składanie zamówienia

 1. Tłumacze TSL świadczą swoje usługi wyłącznie drogą elektroniczną. Z tego względu Zlecenia należy składać na adres e-mailowy:
  1. english@tsltranslator.eu – w przypadku tłumaczeń w parach językowych: polski-angielski oraz angielski-polski,
  2. german@tsltranslator.eu – w przypadku tłumaczeń w parach językowych: polski-niemiecki oraz niemiecki –polski.
  3. za pomocą formularza dostępnego pod zakładką ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE.
 2. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest złożenie Zlecenia osobiście. Wówczas Klient zobowiązany jest do podpisania dokumentu potwierdzającego udzielenie Zlecenia i/lub potwierdzającego złożenie dokumentów przeznaczonych do tłumaczenia.
 3. Aby otrzymać odpowiedź na zapytanie dotyczące ewentualnego Zlecenia w tym samym dniu, należy je przesłać do godziny 15:30. W przeciwnym razie odpowiedź na zapytanie nastąpi w kolejnym dniu roboczym. W przypadku Zleceń w trybie ekspresowym, których realizacja ma nastąpić jeszcze tego samego dnia, Zlecenia należy złożyć do godz. 10:00. W przeciwnym razie realizacja takiego Zlecenia przesunięta zostanie na następny dzień roboczy.
 4. W ramach procedury udzielania Zlecenia ustalane będą szczegóły wykonania tłumaczenia, termin realizacji i cena tłumaczenia.
 5. W celu realizacji Zlecenia i wystawienia faktury Klient przy udzielaniu Zlecenia zobowiązany jest do podania Tłumaczom TSL następujących danych: imię i nazwisko osoby składającej Zlecenie, nazwa przedsiębiorstwa lub instytucji, którą ta osoba reprezentuje, adres pocztowy i e-mailowy przedsiębiorstwa lub instytucji, telefon kontaktowy, numer NIP.
 6. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej terminologii w tłumaczeniu Klient zobowiązany jest dostarczyć Tłumaczom TSL stosowny glosariusz lub udzielić im odpowiednich wyjaśnień dotyczących wymaganego słownictwa. W przypadku niedostarczenia glosariusza lub nieudzielenia wyjaśnień tłumacze TSL zastrzegają sobie prawo do zastosowania poprawnego słownictwa, mogącego jednak odbiegać od wymagań Klienta.
 7. Zlecenie uważa się za przyjęte do realizacji po obustronnym potwierdzeniu. W przypadku Zleceń, za które zapłata pobierana jest z góry lub za które obowiązuje zaliczka (patrz: § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu), przyjęcie Zlecenia do realizacji nastąpi po wpłynięciu należnej kwoty na wskazane przez Tłumacza TSL konto lub ewentualnie po przedstawieniu potwierdzenia wpłaty tej kwoty (np. w formie dokumentu PDF lub skanu). Jeżeli wynagrodzenie za tłumaczenie lub zaliczka albo potwierdzenie wpłaty wynagrodzenia za tłumaczenie lub zaliczki nie wpłynie do dnia następnego, Zlecenie zostaje anulowane.
 8. Udzielenie Zlecenia przez Klienta oznacza akceptację wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu w aktualnym brzmieniu.
 9. Tłumacze TSL nie mają obowiązku ustalania, czy osoba zlecająca wykonanie tłumaczenia jest uprawniona do działania w imieniu Klienta, chyba że Klient zawiadomi uprzednio Tłumaczy TSL, że określone osoby nie są upoważnione do zlecenia usług w jego imieniu.
 10. Tłumacze TSL zastrzegają sobie prawo do nieprzyjęcia Zlecenia w przypadku, gdy:
  1. Zlecenia nie wysłano z oficjalnego adresu mailowego przedsiębiorstwa lub instytucji;
  2. nie ma możliwości wykonania tłumaczenia w oczekiwanym przez Klienta terminie;
  3. Tłumacze TSL przebywają na urlopie lub zwolnieniu chorobowym;
  4. Klient pomimo wysyłanych ponagleń nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za poprzednio zamówione tłumaczenia;
  5. chodzi o korektę tekstów tłumaczonych za pomocą programów tłumaczeniowych;
  6. przeznaczone do tłumaczenia dokumenty są w dużym stopniu zniszczone i/lub nieczytelne;
  7. przeznaczone do tłumaczenia materiały zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.

§3
Realizacja zlecenia

 1. Tłumacze TSL rozpoczną wykonywanie tłumaczenia w dniu następnym po dniu przyjęciu Zlecenia i od tego dnia obliczany będzie termin realizacji Zlecenia, chyba że Tłumacze TSL ustalą z Klientem inne warunki lub będzie chodziło o tłumaczenie ekspresowe. Do terminu realizacji Zlecenia nie będą wliczane soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 2. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania tłumaczenia Klient zmieni więcej niż dwukrotnie instrukcje dotyczące realizacji Zlecenia, Tłumacze TSL zastrzegają sobie prawo do stosownego wydłużenia terminu realizacji Zlecenia i/lub do odpowiedniej dopłaty do ceny Zlecenia lub do odmowy jego realizacji.
 3. Tłumacze TSL zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania otrzymanego Zlecenia bez podania przyczyn, pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż jeden dzień roboczy od dnia, w którym Klient potwierdził Zlecenie. W takim przypadku Tłumacze TSL nie odpowiadają za szkody poniesione przez Klienta w związku z odmową wykonania Zlecenia.
 4. Klient może anulować Zlecenie wyłącznie w formie pisemnej, wysyłając stosowaną wiadomość na właściwy adres e-mailowy. Jeżeli Klient anuluje Zlecenie w trakcie jego realizacji, zostanie obciążony kosztami tłumaczenia, odpowiednio do ilości tekstu źródłowego, jaka została przetłumaczona do chwili anulowania Zlecenia. Klient otrzyma część tłumaczenia wykonaną do chwili anulowania Zlecenia. W przypadku tłumaczeń przeznaczonych do uwierzytelnienia, Klient otrzyma część tłumaczenia wykonaną do chwili anulowania Zlecenia jako tłumaczenie zwykle.
 5. Jeżeli Klient w treści Zlecenia nie określi godziny oddania tłumaczenia, przyjmuje się, że tłumaczenie zostanie przekazane Klientowi na jego adres e-mailowy w dniu, w którym kończy się termin realizacji Zlecenia, najpóźniej do godziny 17:00.
 6. W uzasadnionych przypadkach Tłumacze TSL zastrzegają sobie prawo do uzgodnienia z Klientem terminu realizacji innego niż zaakceptowany w dniu przyjęcia Zlecenia (np. z uwagi na konieczność dodatkowej weryfikacji tekstu). W takiej sytuacji Tłumacze TSL poinformują Klienta (wraz z podaniem przyczyny) przed upływem wcześniej ustalonego terminu realizacji Zlecenia o możliwości wystąpienia opóźnienia, proponując nowy termin wykonania tłumaczenia. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia w formie pisemnej, wysyłając wiadomość na właściwy adres e-mailowy, że akceptuje nowy termin. Jeżeli Klient nie wyśle takiego potwierdzenia lub nie wyrazi sprzeciwu, przyjmuje się, że akceptuje on nowy termin na zasadzie zgody milczącej.
 7. Tłumacze TSL mogą podjąć się wykonania tłumaczenia na zasadach innych niż określone w Regulaminie. Ustalenie odrębnych zasad wykonania danego Zlecenia nastąpi w formie odrębnej umowy pisemnej.

§4
Rozliczenia i zapłata wynagrodzenia

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Tłumacza TSL wynagrodzenia za wykonane Zlecenie oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Tłumacza TSL w związku z realizacją Zlecenia.
 2. Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego (nieuwierzytelnionego) obejmuje 1800 znaków ze spacjami, natomiast strona tłumaczenia uwierzytelnionego obejmuje 1125 znaków ze spacjami. W obydwu przypadkach za podstawę rozliczenia brany będzie tekst źródłowy.
 3. Minimalna wielkość zlecenia to 1 strona rozliczeniowa. Kolejne strony tłumaczenia zwykłego rozliczane będą z dokładnością do pół strony rozliczeniowej, natomiast tłumaczenia uwierzytelnione rozliczane będą z dokładnością do jednej całej strony rozliczeniowej.
 4. Ceny za jedną stronę rozliczeniową tłumaczenia zwykłego i uwierzytelnionego ustalane są indywidualnie w zależności od długości tekstu, stopnia trudności tekstu, terminu wykonania zlecenia, nakładu pracy związanego z obróbką dokumentów (np. konwertowanie i edycja plików nieedytowalnych, tekst niewyraźny, tekst pisany ręcznie, grafiki, odpowiednia prezentacja tekstu i in.), wymogu wykonania dodatkowej redakcji przetłumaczonego tekstu i innych. Opłata za tryb ekspresowy wynosi dodatkowo 50% ceny tłumaczenia w trybie zwykłym. Do ceny całego tłumaczenia doliczane będą również koszty ewentualnej wysyłki np. pocztą.
 5. Za tryb zwykły uważane będzie tłumaczenie do 5 stron rozliczeniowych dziennie, natomiast za tryb ekspresowy będzie uważane tłumaczenie wymagane w dniu zamówienia lub tłumaczenie do 9 stron rozliczeniowych dziennie.
 6. Wynagrodzenie za wykonanie tłumaczenia będzie rozliczane:
  1. w przypadku małych Zleceń tj. do 3,5 strony rozliczeniowej włącznie – z góry, przed rozpoczęciem pracy nad przekładem tekstu;
  2. w przypadku dużych Zleceń tj. od 4 stron rozliczeniowych – poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 35 % ceny tłumaczenia przed rozpoczęciem pracy nad przekładem tekstu oraz zapłatę reszty ceny tłumaczenia po jego wykonaniu i odesłaniu do Klienta;
  3. w przypadku stałej współpracy tj. na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych – co miesiąc w oparciu o faktury wystawiane za tłumaczenia wykonane w danym miesiącu.
 7. Termin płatności wynagrodzenia za wykonane tłumaczenia w przypadku Zleceń poprzedzonych wpłatą zaliczki (reszta kwoty płatana po wykonaniu Zlecenia) oraz Zleceń realizowanych w ramach stałej współpracy wynosi 14 dni.
 8. Klient nabywa majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia dopiero po zapłacie pełnej kwoty wynagrodzenia za wykonane tłumaczenie.

§5
Poufność

 1. Tłumacze TSL zobowiązują się do zachowania poufności w stosunku do wszelkich informacji udzielanych i udostępnianych im przez Klienta na potrzeby prawidłowego zrealizowania Zlecenia.
 2. Na życzenie Klienta Tłumacze TSL mogą podpisać oddzielną umowę lub oświadczenie o zachowaniu poufności.

§6
Odpowiedzialność

 1. Tłumacze TSL nie ponoszą odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które wynikają z błędów występujących w tekście oryginału.
 2. Tłumacze TSL nie odpowiadają za szkody poniesione przez Klienta lub jakikolwiek inny podmiot, wynikające z niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania Zlecenia na skutek okoliczności, na które Tłumacze TSL nie mają wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie energii elektrycznej i itp.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących konsumentów, Tłumacze TSL ponoszą odpowiedzialność za wykonanie danego Zlecenia wyłącznie do wysokości wynagrodzenia należnego im za jego wykonanie.

§7
Reklamacje

 1. Reklamacje wykonanych tłumaczeń należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia przekazania tłumaczenia. Tłumacze TSL ustosunkują się do otrzymanej reklamacji w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia przez Tłumaczy TSL stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji Klient nie ustosunkuje się do przesłanej mu odpowiedzi, uznaje się, że Klient zaakceptował stanowisko Tłumaczy TSL.
 2. W przypadku uznania reklamacji za słuszną, Tłumacze TSL nieodpłatnie usuną wady zawarte w tłumaczeniu w terminie 7 dni roboczych.
 3. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa co do zasady na termin zapłaty i wysokość wynagrodzenia za wykonane tłumaczenie, chyba że Klient w sposób obiektywny wykaże, że tłumaczenie zostało wykonane wadliwie w znacznej części, a Tłumacze TSL potwierdzą istnienie wad i oświadczą, iż nie mają możliwości usunięcia wykrytych wad. W tej sytuacji Tłumacze TSL obniżą wynagrodzenie należne za wykonanie tłumaczenia o ustaloną kwotę.
 4. Zgłaszane przez Klienta zastrzeżenia co do jakości tłumaczenia muszą być sprecyzowane i uzasadnione. Nie mogą wynikać wyłącznie z poczucia estetyki, wyczucia smaku lub innych subiektywnych preferencji i nie mogą wykraczać poza warunki realizacji danego Zlecenia.
 5. Reklamacji mogą podlegać błędy ortograficzne, gramatyczne i merytoryczne, a także luki w tłumaczeniu oraz zgubione podczas tłumaczenia fragmenty tekstu. Reklamacji nie podlegają: stylistyka tłumaczenia, układ graficzny dokumentu przetłumaczonego oraz nomenklatura użyta w tłumaczeniu, jeżeli jest poprawna.
 6. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym godzi się z ryzykiem wystąpienia drobnych błędów (np. "literówek"), wynikających z szybkiego terminu realizacji, które nie mogą być podstawą do reklamacji. Podstawą do reklamacji mogą być w tym przypadku wyłącznie poważne błędy merytoryczne.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Tłumacze TSL zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja dotycząca zmiany oraz treść zmienionego Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.tsltranslator.eu.
 2. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu będą najpierw rozwiązywane polubownie. Jeżeli jednak okaże się to niemożliwe, sądem właściwym do rozwiązania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Tłumaczy TSL.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2015 r.

Nasza strona korzysta z plików cookies (więcej w dziale polityka prywatności).

Akceptuję